Ernst Wagensveld

Nationaal Representatieve Screening voor OIT en OID 2021-2022

Om de resultaten uit Onderoek Inkomend Toerisme (OIT) en Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) te kunnen wegen naar representatieve verhoudingen en te kunnen ophogen naar werkelijke aantallen bezoeken, is gedurende de hele veldwerkperiode van OIT en OID een screening uitgevoerd. In elk land is periodiek een nationaal representatieve steekproef gehouden. In het kader van de representatieve steekproef wordt gevraagd of mensen de voorafgaande 14 dagen in Nederland zijn geweest voor een dagbezoek en/of in de voorafgaande 30 dagen in Nederland zijn geweest voor een verblijf van langer dan één dag. De gegevens over leeftijd, geslacht en herkomstregio worden bewaard.

Doel

Gegevens om de resultaten van het hoofdonderzoek OID en OIT te kunnen wegen.

Onderzoekspopulatie

Inwoners van het betreffende land, 18+.

Methode

Voor Duitsland en België is wekelijks (en later 2-wekelijks) in een screeningsonderzoek de vraag gesteld of men in de afgelopen 15 dagen (voor dagbezoek) of 30 dagen (voor verblijfsbezoek) Nederland heeft bezocht voor een dag- of verblijfsbezoek. Voor de andere landen heeft dit maandelijks plaatsgevonden. De steekproeven zijn nationaal representatieve steekproeven per land, de vragenlijst was een online vragenlijst. De steekproeven zijn nationaal representatief op de dimensies geslacht, leeftijd en regio.

Vragenlijst

Naast de achtergrondvragen (leeftijd, geslacht en regio) twee vragen:

 • bent u in de afgelopen 14 dagen in Nederland geweest voor een verblijf van één dag? (alleen gesteld in Duitsland en België);

 • bent u in de afgelopen 30 dagen in Nederland geweest voor een verblijf van meer dan één dag?

Herkomstlanden

Alle landen waarin het OID en OIT hebben plaatsgevonden.

Periode

Tegelijk met OID en OIT.

Steekproeven per land

Duitsland n=500 per meting

België n=400 per meting

Verenigd Koninkrijk n=300 per meting

Frankrijk n=300 per meting

Verenigde Staten n=300 per meting

Italië n=300 per meting

Spanje n=300 per meting

Polen n=300 per meting

Oostenrijk n=300 per meting

Zweden n=300 per meting

Denemarken n=300 per meting

Output

De resultaten van de screening zijn gebruikt voor de weging en ophoging naar werkelijke aantallen dag- en verblijfsbezoekers.

Output:

 • verhoudingen voor de weegvariabelen geslacht, leeftijd en regio per land en per week/maand (voor de weging);

 • de participatiegraad onder de inwoners van het land die een dagbezoek of verblijfsbezoek aan Nederland hebben gebracht in de afgelopen periode (voor de ophoging).

Onderzoeksopzet Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) 2022

Doel

Diepgaand en actueel inzicht verkrijgen in het profiel en de customer journey van buitenlandse gasten die Nederland bezoeken met één of meer overnachtingen.

Onderzoekspopulatie

Buitenlandse gasten die met vakantie/recreatie als motief of om een zakelijke reden een bezoek aan Nederland hebben gebracht en daarbij minimaal 1 nacht in Nederland hebben overnacht in een geregistreerde verblijfsaccommodatie, in een van een particulieer gehuurde accommodatie, op een boot, bij familie, vrienden of kennissen of in een tweede woning.

De doelgroep werd onderverdeeld in de volgende 4 categorieën:

1. vakantie/recreatie;

2. zakelijk;

3. bezoek aan familie, vrienden en bekenden;

4. anders.

Selectievraag

Bent u in de afgelopen 30 dagen in Nederland geweest voor een verblijf van meer dan één dag?

Methode

Online vragenlijst na afloop van het bezoek, met gebruik van online panels. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau DVJ.

Totaal aantal ondervraagden

In totaal ruim 10.000 afgeronde vragenlijsten onder buitenlandse gasten (n=10.641).

Herkomstlanden

1. Duitsland

2. België

3. Verenigd Koninkrijk

4. Frankrijk

5. Verenigde Staten

6. Italië

7. Spanje

8. Oostenrijk

9. Polen

10. Denemarken

11. Zweden

Vragenlijst

Aspecten uit de customer journey: oriëntatie, boeking, reis, verblijf, ondernomen activiteiten en verder bezoekgedrag in Nederland, impact, waardering + profiel. Geschatte tijd voor het invullen van de vragenlijst: ongeveer 15 minuten.

Veldwerkperiode

Oktober 2021 tot en met januari 2023.

Opstart in fases

Het onderzoek is per land in fases opgestart in verband met coronamaatregelen en andere ontwikkelingen in de wereld (bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne).

Duitsland, België: start eind oktober 2021. Veldwerk: nov 2021 t/m nov 2022. Reisperiode: okt 2021 t/m okt 2022.

Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië: Veldwerk: april 2022 t/m jan 2023. Reisperiode: maart t/m december 2022.

Zweden, Denemarken, Polen, Oostenrijk: Veldwerk: mei 2022 t/m jan 2023. Reisperiode: april t/m december 2022.

Verenigde Staten: Veldwerk: juni 2022 t/m jan 2023. Reisperiode: mei t/m december 2022.

Vaststellen targets per land

Op basis van cijfers van de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS werden per maand targets vastgesteld. Het onderzoek volgde daardoor de golfbeweging van de bezoekers (in de zomermaanden meer gasten, in het laagseizoen minder).

Aantal ondervraagden per herkomstland

• Duitsland n=5.077

• België n=1.893

• Verenigd Koninkrijk n=1.009

• Frankrijk n=771

• Verenigde Staten n=605

• Zuid-Europa (Italië en Spanje) n=594

• Oost-Europa (Oostenrijk en Polen) n=419

• Noord-Europa (Denemarken en Zweden) n=273

Totaal alle ondervraagden n=10.641

Weging en ophoging:

De resultaten uit de onderzoeken zijn per herkomstland gewogen naar juiste verhoudingen voor leeftijd, geslacht en herkomstregio van verblijfsbezoekers aan Nederland (op basis van de gegevens die bekend zijn uit de screeningsvragenlijst).

Voor de ophoging naar de werkelijke aantallen verblijfsbezoeken is gebruikgemaakt van de gegevens uit de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van het CBS. Eerst werd een correctie uitgevoerd op de SLA-cijfers. Hierin werden alle boekingen meegeteld, ook als het ging om één onafgebroken verblijf in Nederland waarbij verschillende accommodaties werden geboekt. Uit het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) is bekend dat er bij 18% van de verblijfsbezoeken twee of meer accommodaties zijn geboekt voor één verblijf. De SLA-cijfers zijn op basis van deze gegevens naar beneden bijgesteld. Vervolgens vond een correctie plaats vanwege het feit dat de SLA alleen gegevens verzamelt van commerciële accommodaties (hotel, pension, bed and breakfast, appartement, bungalow, camping, groepsaccommodatie). In het OIT zijn ook verblijven in van particulieren gehuurde accommodaties, tweede woningen en verblijven bij familie, vrienden of bekenden meegenomen. Uit het onderzoek weten we dat bij 81% van de verblijfsbezoeken in een reguliere commerciële accommodatie is overnacht en bij 19% dus in een andere accommodatie. Door de correctie en ophoging komen het aantal verblijfsbezoeken uit het OIT ongeveer op dezelfde aantallen uit als de SLA (iets lager).

Inzichten:

Op landelijk en proviciaal niveau:

 • inzicht in de customer journey en het profiel van de buitenlandse verblijfsbezoekers;

 • inzicht in de (economische) impact van het inkomend toerisme;

 • percentages diverse soorten verblijfsbezoekers;

 • inzicht in de verhouding dag- versus verblijfsbezoek vanuit Duitsland en België (in combinatie met het OID).

Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) 2021-2022

Doel

Diepgaand en actueel inzicht verkrijgen in het profiel en de customer journey van buitenlandse toeristen die Nederland bezoeken zonder overnachting.

Onderzoekspopulatie

Gasten uit Duitsland en België die met een toeristisch motief een bezoek aan Nederland hebben gebracht, waarbij geen gebruik is gemaakt van een accommodatie ter overnachting.

Selectievraag

Bent u in de afgelopen 14 dagen in Nederland geweest voor een verblijf van één dag?
Het gaat hier om een bezoek aan Nederland in uw vrije tijd zonder overnachting. Denk bijvoorbeeld aan een stedenbezoek, bezoek aan een natuurgebied, een bezoek aan een attractie of evenement of om te winkelen.

Methode

Online vragenlijst na afloop van het bezoek, met gebruik van online panels. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau DVJ.

Totaal aantal ondervraagden

n=9.512 afgeronde vragenlijsten onder buitenlandse dagbezoekers.

Herkomstlanden

De respondenten kwamen uit deze buurregio’s:

• Duitsland: Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen

• België: Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk gewest

Vragenlijst

Aspecten van de customer journey: oriëntatie, boeking, reis, ondernomen activiteiten en verder bezoekgedrag in Nederland, impact, waardering en profiel. De volledige vragenlijst is op te vragen. Geschatte tijd voor het invullen van de vragenlijst: ongeveer 12 minuten.

Onderzoeksperiode

Oktober 2021 tot en met 15 oktober 2022. De reisperiode was van oktober 2021 t/m september 2022 (omdat we 14 dagen terug vragen).

Aantal ondervraagden per land

• Duitsland n=6.367 (ca. 2/3 deel)

• België n=3.145 (ca. 1/3 deel)

Weging en ophoging:

De resultaten uit het onderzoek zijn per herkomstland gewogen naar juiste verhoudingen in leeftijd, geslacht en herkomstregio van dagbezoekers aan Nederland. De weegcijfers zijn verkregen uit een screeningsonderzoek dat tegelijkertijd met het hoofdonderzoek heeft plaatsgevonden. Aantallen zijn opgehoogd naar werkelijke aantallen dagbezoeken voor de periode van 1 jaar (oktober 2021 t/m september 2022).

Inzichten:

Op landelijk en provinciaal niveau:

 • inzicht in de customer journey en het profiel van buitenlandse dagbezoekers;

 • inzicht in de (economische) impact van het inkomend dagbezoek;

 • percentages van diverse soorten dagbezoekers;

 • inzicht in de verhouding dag- versus verblijfsbezoek vanuit Duitsland en België (in combinatie met het OIT).

Dit rapport is het resultaat van twee onderzoeken: het Onderzoek Inkomend Dagbezoek 2021/2022 (OID) en het Onderzoek Inkomend Toerisme 2022 (OIT). Naast deze twee onderzoeken, waarin gegevens werden verzameld over het buitenlands dag- of verblijfsbezoek aan ons land, is ook een zogenaamd ‘screeningsonderzoek’ uitgevoerd. Doel hiervan was inzicht te krijgen in de participatiegraad en de achtergrondgegevens van bezoekers aan ons land (leeftijd, geslacht en herkomstregio). Met behulp van de resultaten uit het screeningsonderzoek werden de resultaten uit het hoofdonderzoek gewogen naar representatieve verhoudingen en werd het aantal bezoekers berekend.

Hierna staan de belangrijkste aspecten van de twee onderzoeken en het screeningsonderzoek beschreven.

scroll naar beneden

Onderzoeksverantwoording